למי יש זכאות לתמ״א 38

זכאים לתוספת זכויות בנייה בתמ"א בניינים שנבנו לפי היתר בנייה שהוצא לפני 1 בינואר 1980 ו/או כאשר נקבע על ידי מהנדס, שאינם בנויים על פי תקן ישראלי 413 .
במקרים בהם ישנם מבנים שההיתר לבנייתם ניתן לאחר שנ 1980 ונקבע על ידי מהנדס שלא נבנו על פי ת״י 413 , כפי שהיה בתוקף במועד הוצאת ההיר לגביהם, חלות הוראות התמ״א אך ללא תוספת זכויות בנייה.

התמ"א אינה חלה על מבנים הפטורים מתקן 413 , כולל מבנים בני קומה אחת או שתיים בשטח של עד 400 מ"ר ומבנים שאינם מאוישים רוב הזמן, כמו מחסנים. כמו כן התמ"א אינה חלה על מבנים המיועדים להריסה.

תמ״א 38 , מעניק קבלת היתר בנייה, לחיזוק המבנה ללא צורך בהכנה של תוכנית מפורטת, יחד עם זאת, התוכנית כפופה לאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, על מנת למנוע פגיעה אפשרית בחזות העיר או ברווחתם של תושבי האזור. אפשר להפעיל את תמ״א 38 בהסכמה של 2/3 מהדיירים, גם כאשר 1/3 מהדיירים מתנגדים לכך.


לגבי מבני מגורים הזכאים, יכולה הוועדה המקומית, לאשר את אחת או יותר מהמפורט להלן:

  • חיזוק המבנה בלבד, ללא תוספות בנייה
  •  סגירה ומילוי של הקומה המפולשת לשם בניית דירות חדשות, או לשם הרחבת שטח הדירות שבקומה הראשונה.
  • הקמת עד שתי קומות בהן ניתן לבנות דירות חדשות או להרחיב את שטח הקומה שמתחת, או הקמת אגף נוסף בשטח של שתי קומות טיפוסיות בבניין הקיים לשם בניית דירות חדשות.
  • הקמת קומה חלקית נוספת בשטח של עד מחצית משטח הקומה שמתחתיה. השטח יכול לשמש להוספת יחידות דיור או להרחבת הדירות שבקומה מתחת.
  •  חיזוק המבנה והרחבת יחידות הדיור הקיימות (עד 25 מ"ר ברוטו לכל דירה); התוספת חייבת לכלול ממ"ד (12 מ"ר ברוטו ו- 9 מ"ר נטו).
  •  בנוסף לממ"ד, יכולה להתווסף גם מרפסת חדשה לדירה.

 

התמ"א מתייחסת בין היתר גם לנושאים הבאים:

  •  מעלית – התוכנית מאפשרת תוספת מעלית, גם באופן החורג מקווי הבנייה הרגילים של הבניין.
  • חנייה – התמ"א דורשת הצגת פתרון חנייה, לשביעות רצונו של מהנדס הוועדה המקומית, וזאת עבור הדירות החדשות והשלמת חניות שנגרעו עבור הדירות הקיימות. עם זאת הוועדה המקומית רשאית לפטור את הבניין מכך אם הדבר אינו אפשרי, בתנאים כפי שמפורטים בתמ"א.
  •  עיצוב הבניין – במקרה של תוספות בנייה, עיצוב התוספות צריך להתאים לעיצוב הקיים של הבניין.
  • תוספת מרחבים מוגנים – התמ"א מאפשרת תוספת מרחבים מוגנים למבנים הן בצורת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) והן בצורת ממ"ק (מרחב מוגן קומתי).

חולמים על שינוי?!
תוכלו לבחור נושא,
להשאיר פרטים
וליהנות מייעוץ חינם (-:

אני מתעניין ב:
באיזה שעה נח לך לדבר?